2019: Brief vanaf ons Besturende Direkteur / Letter from our Managing Director

2019: Brief vanaf ons Besturende Direkteur / Letter from our Managing Director

Afrikaans

Beste kliënt en belanghebbende,

Ek kan nie glo dat 2019 alweer na ‘n einde toe staan en dat dit alweer tyd is om almal met alarmstelsels te herinner om hulle sisteme behoorlik te toets voor hulle op vakansie gaan nie. Wat AC Security aanbetref was 2019 verseker ‘n interessante jaar vol opwinding en innovasie. 

Ons is konstantweg besig om uitbreidings te doen wat beheerkamer monitering, wagtedienste en gewapende reaksiedienste aanbetref. Ons het in ‘n kort tydjie ‘n nasionale kliëntebasis opgebou wat MyLifeline monitering aanbetref. Ons CCTV monitering dienste sluit die monitering van ‘n verskeidenheid kameras in vanaf gewone kameras; kameras met identifiseringsalgoritmes; termiese kameras tot voertuigregistrasienommer monitering. Ons beheerkamerpersoneel doen ‘n geweldige goeie werk om konstantweg te fokus om die gemiddelde moniteringsreaksietyd so laag moontlik te hou en terselfdetyd die kwaliteit van diens so hoog moontlik te hou. Ons beheerkamer departement is SAIDSA gesertifiseer vir die monitering van alarms en kameras.

Ons is ook besig om geweldig uit te brei wat ons gewapende reaksiedienste-en wagtedienste aanbetref. Ons is bevoorreg om ‘n baie gemotiveerde span gewapende reaksiepersoneel te hê. In samewerking met die beheerkamerpersoneel lewer hulle ‘n uitstekende diens word daar gereeld verskeie positiewe arrestasies gemaak as gevolg van uitstekende spanwerk. Ons lewer nie net reaksiedienste in die dorp nie. Ons gewapende reaksiedienste het ook uitgebrei na meer gespesialiseerde dienste vir verskeie plaasgemeenskappe. Ons gewapende reaksie departement is SAIDSA gesertifiseer.

Monitering-en-reaksiedienste kan nie doeltreffend plaasvind as daar nie bekwaamde tegnici is om die alarms, kameras, elektriese omheining ens. reg te installeer en integreer met ons beheerkamer nie. Alhoewel tegnologie konstantweg besig is om te verbeter, druk ons onsself om by te hou met veranderinge. Ons tegniese departement is SAIDSA gesertifiseer vir die installering van alarms en kameras.

Dit is vir ons almal van AC ‘n GROOT voorreg om vir ons gemeenskap en kliënte van diens te wees. Sekuriteit is verseker ons passie!!

Namens almal by AC Security wil ek elke kliënt en persoon van die gemeenskap dankie sê vir julle getroue ondersteuning. Dit is vir ons ‘n groot voorreg om van diens te kan wees. Ons doen dit met groot dankbaarheid. Mag u ‘n geseënde feesseisoen beleef en mag almal wat reis veilig terug verkeer.

Vriendelike groete,
Herman Bester
Besturende Direkteur: AC Security


English

Dear customer and stakeholder,

I can’t believe that 2019 is nearing an end and that it’s once again time to remind everyone with alarm systems to properly test their systems before they go on vacation. As far as AC Security is concerned, 2019 was an interesting year of excitement and innovation.

We are constantly making extensions in the areas of control room monitoring, guard services and armed response services. In a short period of time, we have built up a national client base for MyLifeline monitoring. Our CCTV monitoring services include the monitoring of a variety of cameras from ordinary cameras; cameras with identification algorithms; thermal cameras to vehicle license plate recognition monitoring. Our control room staff does a tremendous job of constantly focusing on keeping the average monitoring response time as low as possible and at the same time keeping the quality of service as high as possible. Our control room department is SAIDSA certified to monitor alarms and cameras.

We are also expanding tremendously in our armed response and guarding services. We are privileged to have a very motivated team of armed response personnel. In collaboration with the control room staff they provide an excellent service. Several positive arrests are often made as a result of excellent teamwork. We do not only provide response services in town. Our armed response services have also expanded to more specialized services for various farm communities. Our armed response department is SAIDSA certified.

Monitoring and response services cannot be effective if there are no competent technicians to install and integrate alarms, cameras, electric fencing, etc. correctly and effectively with our control room. While technology is constantly improving, we push ourselves to keep up with changes. Our technical department is SAIDSA certified for the installation of alarms and cameras.

It is a HUGE privilege for all of us to be of service to our community and customers. Security is our passion !!

On behalf of everyone at AC Security, I would like to thank every client and person in the community for your faithful support. It is a great privilege for us to be of service. We do this with great gratitude. May you have a blessed festive season and may everyone who travels return safely.

Kind regards,
Herman Bester
Managing Director: AC Security

Leave a reply

AC Security

AC Security was founded in 1983 by its present owner and shareholder, Albert Conrad Kilian. It is one of the leading security service providers in the Boland area, extending to communities throughout the Western and Northern Cape. Read More

Contact Us

Security House
C/o Riebeeck & Church Streets
Worcester
Tel: 023 342 7050
Site by NetFirst Group